Ecotop 2010

Op Zaterdag 25 september 2010 werd door het Overlegorgaan Nationaal Park de Meinweg in samenwerking met Staatsbosbeheer en Stichting Koekeloere de derde Meinweg Ecotop georganiseerd. Dit jaar stond de Ecotop in het teken van de beken in het Meinweggebied.

Joke Kersten & Ton Lenders

In zijn lezing over de geomorfologie van de Roode Beek ging Jan Boeren in op de effecten van de breuklijnen op de waterhuishouding op de Meinweg. De Meinweg ligt in een gebied waar breuken, horsten en slenken een grote rol spelen. Water volgt altijd de weg van de minste weerstand, maar kan op zijn weg naar beneden vele obstakels tegenkomen.

De Bronlibel Cordulegaster boltonii  wordt beschouwd als ambassadeur van schone beken. De Bronlibel wordt op de Meinweg ondermeer aangetroffen langs de Boschbeek, Venbeek en Roode Beek. Jan Hermans staat in zijn presentatie uitgebreid stil bij de ecologie van de Bronlibel. Ook de bedreigingen komen aan bod, te denken valt aan achteruitgang van de waterkwaliteit en verdroging.

Ook in het water worden bijzondere soorten aangetroffen. Een ervan is de Beekprik. Thijs Belgers neemt ons mee in het leven van deze soort. De Beekprik Lampetra planeri heeft een palingachtig uiterlijk, wordt ongeveer 15 cm lang maar behoort niet tot de familie van de vissen. Ze leven op grindachtige bodem. De soort komt op de Meinweg voor in Boschbeek en Roode Beek. De toekomst voor de soort in de Boschbeek is penibel vanwege het frequent droogvallen van delen van deze beek. De situatie in de Roode Beek is goed te noemen, mede door het opheffen van migratieproblematiek rond de aanwezige stuwen

Het ochtendprogramma werd afgesloten met een film over de IJsvogel van cineast Dré Wassen. IJsvogels spreken tot de verbeelding. De kleurrijke soort, die gebonden is aan beken, wordt frequent waargenomen langs de Roode Beek en de Roer. De film geeft een goede kijk op het (intieme) leven van de IJsvogel en zijn leefgebied.

Het middagprogramma vond traditioneel in de buitenlucht plaats. Dit jaar werd de omgeving Vlodrop Station-Crayhofweide bezocht waar Jan Hermans en Ton Lenders uitgebreid zijn ingegaan op de soortenrijkdom in de verschillende gradiënten die zichtbaar zijn in dit deel van de Meinweg.


 

Overzicht van de presentaties

Geomorfologie van de Roode Beek
Jan Boeren / Stichting Koekeloere
Geomorfologie_Meinweg_Boeren_Ecotop2010.pdf (1.09MB)
Geomorfologie van de Roode Beek
Jan Boeren / Stichting Koekeloere
Geomorfologie_Meinweg_Boeren_Ecotop2010.pdf (1.09MB)
De Bronlibel op de Meinweg
Jan Hermans / Natuurhistorisch Genootschap in Limburg
Bronlibel_Meinweg_Hermans_Ecotop2010.pdf (2.15MB)
De Bronlibel op de Meinweg
Jan Hermans / Natuurhistorisch Genootschap in Limburg
Bronlibel_Meinweg_Hermans_Ecotop2010.pdf (2.15MB)
De Beekprik van de Roode Beek
Thijs Belgers / Natuurhistorisch Genootschap in Limburg
Beekprik_Meinweg_Belgers_Gubbels_Ecotop2010.pdf (954.38KB)
De Beekprik van de Roode Beek
Thijs Belgers / Natuurhistorisch Genootschap in Limburg
Beekprik_Meinweg_Belgers_Gubbels_Ecotop2010.pdf (954.38KB)


 

 

Meinweg Ecotop

Natuur in de grensstreek